امور مهندسی نرم افزار شرکت همگامان با بهره مندی از تجارب خود در حوزه تولید، پشتیبانی و توسعه نرم افزارهای سفارش مشتری ،نرم افزارهای مرتبط با سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت منابع و نیز انواع موتورهای نرم افزاری در داخل و خارج از کشور فعالیت مینماید.این واحد تاکنون واحدهای خود را در بیش از ۵۰ واحد صنعتی و سازمانی استقرار و مورد بهره برداری قرار داده است.از جمله مهمترین نتایج اخذ شده تولید یکی از کارآمدترین سیستم های نظام محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات در این واحد میباشد.

ویژه صنایع و کسب و کارهای کوچک

ویژه صنایع تولیدی متوسط و بزرگ