سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت منابع با استفاده از نرم افزارهاي اتوماسيون مالي و اداري همگامان

این محصولات در برگیرنده  نرم افزارهای جامع یکپارچه اطلاعات مدیریت منابع  ویژه کارخانجات و بنگاههای اقتصادی میباشد که عبارتند از:

زیر سیستم حسابداری مالی همگامان جهت نگهداری حسابهای شرکتها با توجه به استانداردهای کشور جمهوری اسلامی ایران توسعه یافته است. ویژگیهای عمومی این زیر سیستم شامل تعریف کدینگ مالی در سطوح گروه، زیر گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل، امکان وارد کردن اسناد مالی در محیطی کاربر پسند، ارائه گزارشات مرور حساب ها در سطح تراز کل، تراز معین، تراز تفصیل و دفاتر کل، معین و تفصیل و اخذ گزارشات چاپی با فرمتهای 4 و 8 ستونه و ارسال اطلاعات کلیه گزارشات با فرمت اکسل، ورد و HTML. صدور اسناد دائم و کل، صدور اسناد بستن حساب های سود و زیانی و پایان دوره نیز در محیطی بسیار ساده نیز از امکانات این سیستم می باشد.

سیستم ها

 • حسابداری مالی
اطلاعات بیشتر
شرکت های مدیریت هرگونه گردش مالی نقد و اسناد خود را با استفاده از زیر سیستم دریافت و پرداخت انجام می‌دهد. سیستم به گونه ای طراحی شده که پس از انجام تنظیمات اولیه در فرآیند استقرار به همراه تیم مالی و مدیریت مالی شرکت، کاربر نهایی با داشتن حداقل اطلاعات مالی می تواند اقدام به بهره برداری از سیستم نماید. چرا که نیاز به شناسایی حساب های معین را نخواهد داشت.

سیستم ها

 • سیستم دریافت و پرداخت
اطلاعات بیشتر
با استفاده از امکانات زیر سیستم‌های پرسنلی و حقوق و دستمزد چرخه کامل گردش فرآیند های مربوط به پرسنلی و انجام محاسبات هرگونه پرداخت به پرسنل را پس از استخدام پرسنل می‌توانید انجام دهید. تکمیل و نگهداری پرونده کامل پرسنل بصورت الکترونیک، محاسبه، پرداخت و صدور سند مساعده و عیدی، تعریف انواع اضافات و کسورات اقساطی، دایمی و غیر مستمر، تهیه دیسکت یا CD و گزارشات استاندارد برای سایر سازمان‌ها نظیر سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، تهیه خروجی جهت پرداخت مساعده، عیدی یا حقوق با فرمت ارائه شده توسط تمامی بانک های مربوطه، و امکان وارد نمودن کارکرد ها از دستگاه های رابج حضور و غیاب از جمله امکانات عمومی سیستم های می‌باشند.

سیستم ها

 • سیستم پرسنل و احکام
 • سیستم حقوق و دستمزد
اطلاعات بیشتر
کنترل موجودی کالاهای یک سازمان از نظر تعدادی و ریالی از جمله حداقل وظایف یک مجموعه زیر‌سیستم کنترل موجودی می‌باشد. موجودی کالاهای یک انبار توسط اسنادی با عنوان رسید کالا افزایش و اسنادی با عنوان حواله کالا کاهش پیدا می‌کنند. لذا، در هر سازمان، برای هر نوع رسید یا حواله انبار تا لحظه تحقق این رسید و حواله، گردش کار و فعالیتهایی وجود دارد که منجر به صدور سند رسید یا حواله می‌گردند. این گردش کارها در هیچ سازمانی یکسان نبوده و هر چند با تغییرات کوچک در سازمانها متغیر هستند.

سیستم ها

 • سیستم انبار و کنترل موجودی
 • خريد و حسابداری خرید
 • فروش و حسابداری فروش
 • حسابداري انبار
اطلاعات بیشتر

سیستم ها

 • سیستم بهای تمام شده
 • سیستم برنامه ریزی تولید
اطلاعات بیشتر

ویژگیها و نکات متمایز کننده سیستم های جامع همگامان

هنگامي كه از ويژگيها و نكات متمايز كننده سخن ميگوييم منظور ما تنها قابلیتهایی هستند که بر اساس بررسی های بعمل آمده توسط واحد تحقیق و توسعه بازار این شرکت ، در هیچکدام از تامین کنندگان خدمات و محصولات تخصصی نرم افزار کشور موجود نبوده و یا تاکنون ارائه نگردیده است.

 • اجراي كامل روش استاندارد و صدور اسناد لحظه اي مالي بر اساس نرخهاي استاندارد و برآوردي براي کليه گردشهاي انبار ( مواد، محصول، نيم ساخته، ساير ) همزمان با روش واقعي به نحوي كه گزارش سود و زيان و ترازنامه معني ‌دار لحظه‌اي و تا هر اندازه دلخواه واقعي شده، از سيستم قابل اخذ است.
 • اجراي كامل روش دوره‌اي در ارزيابي موجوديها در هر بازه زماني ( طول دوره ) دلخواه به دفعات ، توام با صدور متوالي اسناد تعديل و اصلاح حسابها.
 • اجراي كامل روش جذبي در حسابداري بهاي تمام شده توام با ارائه خدمات براي توليد نرخهاي جذب عليرغم فقدان سيستم بودجه.
 • كنترل كامل و حذف هر گونه مغايرت حسابهاي موجودي و كاردكس ريالي به نحوي كه كليه گزارشهاي ريالي ( ريز عمليات قيمت گذاري شده انبار ) در حسابداري انبار عيناً توسط دفاتر تاييد مي شوند و برعكس كليه حسابهاي موجودي مواد، ملزومات ، محصول ، بهاي تمام شده محصولات و خدمات ، هزينه‌هاي جذب شده به توليدات و خدمات و ... توسط حسابداري انبار به ريز قابل اثبات هستند.
 • تعديل لحظه‌اي ارزش وارده‌ها بر اساس صورتحسابهاي خريد در كاردكس‌هاي ريالي.
 • آناليز برنامه‌هاي توليد ، صادره و تحويلهاي مصرف و رسيدهاي توليد و نيز توليد اتوماتيك گزارش‌ پيش ‌فرض انبارگرداني پاي كار بر اساس كاربرگ استاندارد محصول كه قابل اصلاح و تطبيق با گزارش ناشي از مشاهده عيني است.
 • جايگزيني کامل روشهاي ارزيابي برآوردي و دستي براي وارده‌هاي متفرقه انبار مانند برگشتهاي مصرف بدون مرجع ، رسيد اضافه انبارگرداني و ... و ارزيابي و تعديل خودکار تمامي صادره‌هاي انبار.
 • کنترل تحويل مقداري و زماني مصارف بر مبناي برنامه مصرف و مجوز مصرف متمم صادره از سيستم برنامه ريزي ، تحويل فروش بر مبناي مجوز فروش واحد فروش و قراردادهاي فروش و خريد و ساير مجوزها و اسناد مرتبط با گردش موجودي ( اين جلوه در ساير نرم‌افزارها با انعطاف و گستردگي ناچيزي عرضه مي شود )
 • گزارش انحرافهاي نرخ و مقدار مصرف مواد ، انحراف حذب دستمزد و سربار نسبت به استاندارد قابل اثبات با ريز قيمت‌گذاري اسناد توليد و هزينه‌هاي جذب شده به توليد.
 • توليد اتوماتيك گزارش يادداشت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ضميمه صورتهاي مالي با قابليت اثبات كامل مبتني بر گردش موجوديها و ارزشگذاري ريالي آنها در كليه رديفهاي گزارش.
 • امکان تعريف فرآيندهاي مرتبط با گردش موجودي در سازمان مانند توالي درخواست‌ها ، مجوزها ، تاييديه‌ه ا، قراردادها ... و كليه گردشهاي انبار به نحوي كه افزودن و كاستن و تغيير روالها و گردشها بدون نياز به نصب نسخه جديد يا متوقف كردن اجراي سيستم يا حتي مداخله شركت ( راساً توسط كاربر آموزش ديده ) مقدور است.
 • محاسبه بهاي تمام شده خريدهاي كارمزدي به صورت خودكار و با پشتيباني كامل عمليات خريد خدمات كارمزدي توام با محاسبه دقيق سهم مواد و دستمزد متعلقه.
 • حذف کامل اسناد دستي مربوط به گردش موجوديها و صدور و کنترل مکانيزه اسناد موجوديها توسط سيستم‌هاي حسابداري انبار، سيستم کنترل موجوديها و حسابداري بهاي تمام شده.
 • گزارش‌دهي موجودي منطقي در تاريخ معين مبتني بر برنامه‌ها و سفارشات و موجوديها.
 • گزارش پيش بيني کسري مواد بر اساس برنامه توليد، موجودي فيزيكي، موجودي در راه و موجودي تخصيص يافته به مصرف.
 • محاسبه بهاي تمام شده مواد اوليه در سيستم خريد بر اساس هزينه‌هاي کرايه حمل ، تخفيفات ، هزينه‌هاي مختلف خريد خارج شامل گشايش اعتبار، ترخيص و ...
 • کنترل انواع گردشهاي انبار علاوه بر کاردکس معمول ، شامل مغايرتهاي احتمالي در انتقال بين انبارها ، برگشت از مصارف و برگشت از فروش.
 • امکان ارائه گزارشهاي سلسله مراتبي و درختي از اطلاعات مانند گروه‌بندي ‌هاي سلسله مراتبي از گردش انبار، حسابهاي مالي ، شرکتها و اشخاص و مرور اطلاعات از بالا به پائين.
 • ارائه گزارشهاي مديريتي تحت وب و سلسله مراتبي از اطلاعات.
 • امکان ارائه گزارش خواب مواد بر اساس نظام موجودي سري ساخت فروشنده مواد و سري ساخت محصول.
 • گزارش تاخير دريافت صورت حساب‌هاي فروش بر اساس مقايسه زمان برآورد صورتحساب و تاريخ واقعي دريافت در سيستم دريافت و پرداخت.
 • امکان گزارش صورت وضعيت قرارداد بر اساس پيشرفت فيزيکي و ريالي هر قرارداد و گزارش وضعيت دريافت و پرداخت به تفکيک پيش پرداخت و پيش دريافت و دريافت و پرداخت بر اساس صورتحساب قطعي.
 • گزارش اخذ آخرين وضعيت اسناد و چکها در يک تاريخ براي ماههاي بعد ( مثلاً در پايان سال براي دوره مالي بعد )
 • گزارش چکها و اسناد دريافتي و پرداختي سررسيده شده در محدوده زماني مورد نظر آينده.
 • گزارش موجودي مقداري و اماني نزد ديگران و ديگران نزد ما.
 • امکان تعديل متعدد صورتحساب خريد انبار حتي پس از ثبت دائم اسناد و صدور خودکار اسناد تعديل مربوطه در مصارف، رسيد محصول و تحويل فروش.
 • صدور ديسکت براي گزارشهاي بيمه ، پرداخت حقوق ، پرداخت مساعده ، پرداختهاي موردي و دريافت اطلاعات کارکرد از انواع دستگاههاي مختلف کارت زني.
 • امکان اصلاح مشخصات تمامي رسيد تحويل‌هاي انبار حتي پس از ثبت قانوني اسناد همراه با توليد اتوماتيك اسناد اصلاحي قابل دفاع از لحاظ مالي .
 • امکان برگشت محاسبات حسابداري انبار براي يک کالا، يك انبار، تمامي كالاها و انبارها.
 • امکان برگشت محاسبات حتي پس از ثبت دائم اسناد تعديل انبار.
 • امکان محاسبه تعديل براي طبقات و يا کالاي دلخواه.
از لحاظ ساختاري نيز ويژگيهاي زير منحصر به فرد بوده و یقینا" با محصولات شرکتهای پیشرو در این صنعت کاملا " قابل رقابت و مقایسه می باشد و در موارد متعدد دارای ویژگیهای منحصر بفردی نسبت به آنها میباشد :
 • نظام يکپارچه گزارش گيري : افزودن گزارشهاي جديد يا اصلاح گزارشهاي موجود بدون نياز به نصب نسخه جديد، متوقف كردن اجراي سيستم و حتي مداخله شركت ( راساً توسط كاربر آموزش ديده).
 • قابليت تنظيم و تطبيق بسيار بالا : انواع تغيير در شرايط و نظام‌هاي سازمان ( مثلاً تغيير كلي در روش‌هاي مالي ، اضافه شدن حوزه فعاليت جديد ، تجديد نظر در روشهاي انجام امور و ... ) بازهم بدون نياز به تغيير نسخه يا متوقف كردن اجراي سيستم و در بسياري موارد حتي بدون مداخله شركت ( راساً توسط كاربر آموزش ديده) قابل انجام است.
 • ساختار باز : قسمت عمده سيستم شامل ساختارهاي داده و اكثر روالهاي پردازشي به طور كامل باز بوده ، با حفظ جقوق شركت ، در اختيار كادرهاي فني مشتري است و باز كردن ساير قسمت‌ها نيز اغلب قابل مذاكره و توافق است.