استقرار سیستم های کنترلی نظارتی با همکاری با شرکت Histream (یکی از بزرگترین تامین کنندگان دوربینهای مبتنی بر شبکه در جهان)